Virsas logo

Obchodní podmínky

Vítejte ve společnosti Virsas. Níže jsou uvedeny smluvní podmínky pro používání služby Virsas, která je k dispozici na www.virsas.com, subdoménách a jakýchkoli souvisejících webových a mobilních aplikacích (dále jen "Služba", "Web", nebo "Stránka"). Pokud se domníváte, že jakýkoli obsah nebo aktivita na Stránce porušuje některou z těchto Podmínek, pošlete prosím co nejdříve e-mail na adresu info[at]virsas[tečka]com. Virsas si vyhrazuje právo odmítnout službu komukoli a kdykoli bez předchozího upozornění z jakéhokoli důvodu.

Definice

"Uživatel" je kdokoli, kdo přistupuje k webům, prohlíží si je, prochází je nebo je jakýmkoli způsobem používá. Pojmy "vy" a "váš" se na vás vztahují jako na uživatele webu. Pojmy "my", "nás" a "Virsas" označují Virsas. "Podmínky" nebo "Podmínky služby" odkazují na podmínky obsažené v této smlouvě.

"Obsahem" se rozumí text, obrázky, fotografie, zvuk, video a všechny ostatní formy dat nebo komunikace.

Přijetí

Vaše používání služby se řídí následujícími podmínkami služby (dále jen „podmínky“). Před použitím Služby si prosím pozorně přečtěte Podmínky. Službu nepoužívejte, pokud nepřijmete podmínky. Máte právo zaznamenat tyto Podmínky a jakoukoli související smlouvu, kterou uzavřete se společností Virsas.

Uživatelské účty

Prohlašujete, že jste oprávněni vytvořit účet a přistupovat k němu. Prostřednictvím registračního procesu si vytvoříte uživatelské jméno a heslo pro přístup k vašemu online účtu. Jste odpovědní za zachování důvěrnosti svých přihlašovacích údajů a údajů o účtu.

Souhlasíte s tím, že budete dodržovat všechny platební postupy, včetně poskytování a udržování přesných a zákonných platebních údajů pro aktivní účty Virsas. Souhlasíte s tím, že jste výhradně odpovědni za veškeré činy nebo opomenutí, ke kterým dojde v rámci vašeho účtu, včetně obsahu vašeho účtu. V případě nutnosti okamžitě upozorníte Virsas na jakékoli neoprávněné použití vašeho hesla nebo účtu.

Omezení odpovědnosti

Nabízíme služby pro vaše osobní použití. Nemáme vůči vám žádnou povinnost za vaši ztrátu podnikání nebo příležitosti v podnikání na základě vašeho využívání našich Služeb. Nepotvrzujeme přesnost ani pravdivost údajů ve vašem účtu. Jakákoli závislost na těchto informacích je na vaše vlastní riziko.

Ověření totožnosti

Společnost Virsas nepotvrzuje totožnost uživatelů, a proto nemůže nést odpovědnost za jakékoli škody způsobené úmyslným zatajením identity.

Viry

Berete na vědomí, že nemůžeme zaručit, že soubory dostupné ke stažení z internetu, naší služby nebo webové stránky budou bez virů nebo jiného destruktivního kódu. Jste tedy odpovědní za implementaci dostatečných postupů, které uspokojí vaše požadavky na antivirovou ochranu a ochranu před ztrátou dat.

Zpětná vazba

Tím, že nám zašlete jakékoli nápady nebo návrhy, souhlasíte s tím, že vaše myšlenky neobsahují soukromá data, a udělujete nám plné povolení k využití, úpravě, distribuci a sublicencování návrhu.

Úprava

Společnost Virsas si vyhrazuje právo kdykoli dočasně nebo natrvalo změnit nebo ukončit poskytování Služby a Webů (nebo jakékoli jejich části), a to bez předchozího upozornění. Souhlasíte s tím, že společnost Virsas nebude vůči vám ani žádné třetí straně odpovědná za jakékoli změny, pozastavení nebo ukončení poskytování služby a webových stránek.

Vyloučení záruk

Společnost Virsas neprohlašuje ani nezaručuje, že Služba bude nepřerušovaná, bez chyb nebo že budou opraveny vady. Služby Virsas a související dokumentace jsou poskytovány „tak jak jsou“ a bez jakékoli záruky. Společnost Virsas nebude za žádných okolností odpovědná za jakoukoli ztrátu nebo škodu způsobenou tím, že se uživatel spoléhal na informace získané prostřednictvím Stránek.

Ukončení služby

Vyhrazujeme si právo kdykoli ukončit vaši Službu bez udání důvodu nebo upozornění, pokud budeme mít podezření na podvodnou nebo nevhodnou činnost, která je prováděna prostřednictvím používání Stránek. Společnost Virsas nemá žádnou povinnost udržovat jakýkoli obsah na vašem účtu.

Vlastnická práva k obsahu

Veškerá práva vlastnictví k jakémukoli obsahu Stránek (včetně textu, grafiky, softwaru, fotografií a dalších obrázků, videí, zvuku, ochranných známek a log) vlastníme my. Nic v těchto podmínkách vám nedává žádná práva týkající se jakéhokoli vlastnictví, které vlastníme. Berete na vědomí, že nezískáváte žádná vlastnická práva stažením obsahu Stránky.

V případě, že zveřejníte nebo zobrazíte jakýkoli svůj obsah nebo obsah vašeho zaměstnavatele na našem webu, udělujete nám nevýhradní, trvalou, bezplatnou licenci s právem kopírovat, upravovat, distribuovat, zobrazovat a používat tento obsah.

Spory a rozhodné právo

Tyto podmínky a související smlouvy představují úplné a výhradní prohlášení smlouvy mezi vámi a námi. Pokud dojde ke konfliktu mezi ústním zastoupením kteréhokoli zaměstnance nebo zástupce společnosti Virsas a podmínkami této smlouvy, budou mít přednost podmínky této smlouvy.

Tato smlouva se řídí a vykládá podle zákonů státu České republiky. Všichni uživatelé používající naši Stránku nebo Službu souhlasí s výlučnou jurisdikcí soudů státu České republiky a souhlasí s tím, že místo pro jakékoli jednání vyplývající z této Smlouvy nebo použití naší Služby bude v České republice.

Kontakt a porušení

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se Podmínek nebo našich Služeb nás prosím kontaktujte na adrese info[at]virsas[tečka]com. Kromě toho nahlaste jakékoli porušení podmínek našemu právnímu oddělení prostřednictvím kontaktní stránky nebo e-mailu.

Změny těchto smluvních podmínek

Vyhrazujeme si právo tyto Podmínky kdykoli změnit. Takové změny budou zveřejněny na našich webových stránkách nebo v aplikaci. Je také možné získat aktuální kopii našich podmínek tím, že nás kontaktujete na adrese info[at]virsas[tečka]com.

Poslední aktualizace obchodních podmínek: 24/5/2023

Virsas s.r.o., Czech Republic
Dark theme
en Flag